Vision

The Vietnamese Intellectual Society in the United Kingdom and Ireland (VIS UK & Ireland) is a professional volunteer-based society of Vietnamese intellectuals, scientists and specialists working and living in the UK and Ireland. The Society aims to foster the connection and collaboration among members and to contribute the relationship growth between UK and Vietnam in economy and technology.

Hội Trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh và CH Ai-len (Vietnamese Intellectual Society in the United Kingdom and Ireland (VIS UK Ireland)) là tổ chức tự nguyện của các trí thức, nhà khoa học, chuyên gia người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Vương quốc Anh và CH Ailen với nguyện vọng giao lưu, kết nối, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng về Việt Nam thông qua các hoạt động thiết thực đóng góp cho sự phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế-xã hội của đất nước.